Geschiedenis

Hieronder is een uitgebreid verhaal te lezen wat de geschiedenis van de fanfare beschrijft.

De voorganger van fanfare Wilhelmina

Evenals een aantal andere Kempische korpsen heeft ook fanfare Wilhelmina een voorganger gehad. Reeds in september 1862 wordt in de Meierijsche Courant melding gemaakt van het optreden van de Loonse harmonie bij gelegenheid van het bezoek van de Commissaris des Konings. De harmonie telde toen 25 leden. Diezelfde maand heeft de Loonse fanfare gespeeld bij gelegenheid van de Kermis te Eersel. De beschermheer / geldschieter van de toenmalige harmonie was Victor J.M.G. van der Schrieck, een Belg en bankier die op verschillende plaatsen in de kempen heeft gewoond (Hapert, Duizel). In 1863 werd zijn kasteel in Duizel voltooid.

In oktober 1864 ontving hij de harmonie op zijn kasteel en vereerde de harmonie met een vaandel. De beschermheer gaat echter twee jaar later failliet. Dit betekent echter nog niet het einde van de harmonie. Want in de boeken van het gilde Sint Joris van 1866 en 1875 wordt een bijdrage aan de harmonie vermeld van fl.5,00 voor "het onder den boom brengen" later wordt weinig meer vernomen van de Loonse harmonie, behalve dan het ter verkoop aanbieden van instrumenten in het jaar 1884 in de Meierijsche Courant. Het vaandel is verkocht aan de Bergeijkse harmonie.

De oprichting van fanfare Wilhelmina

Op dinsdagavond tijdens de kermis van 1907 vond de aanzet tot de oprichting van de fanfare plaats. Die avond werden instrumenten bijeengebracht en op woensdagavond trok men rond als een soort gilde. De feitelijke oprichtingsvergadering van fanfare Wilhelmina vond plaats op 22 november 1907. Op 9 december vond de eerste repetitie plaats met nieuwe instrumenten die door de firma Kessels uit Tilburg waren geleverd. Deze eerste repetitie vond plaats in zaal van Gompel.

Op 12 december 1907 werd het eerste reglement vastgesteld. Dit werd gewijzigd op 2 september 1908. Artikel 20 van dit reglement luidde:
Vijf minuten voor den aanvang der uitvoering of repetitie waarschuwt de Directeur de Muzikanten door 3 slagen op de trom, bij den aanvang nogmaals een slag. Hierna houdt de Boetemeester appél.

1908-1932

Het concert dat de fanfare op de tweede paasdag 1908 gaf werd zeer druk bezocht. Er waren nauwelijks staanplaatsen meer vrij. In oktober van dat jaar werd P. Cools als dirigent opgevolgd door F. Aarts, welke op zijn beurt weer spoedig werd vervangen door A.J. Schoenmakers. Ook verhuisde fanfare Wilhelmina van verenigingslokaal naar zaal Kerkhofs.

Barones de Cartier de Marchiennes werd in februari 1909 beschermvrouwe van de vereniging. Op 14 april van dat jaar bracht men haar in Duizel een serenade. Na een goed onthaal ging men per tram huiswaarts. Ook in de tram werden enkele stukken gespeeld. Op zondag 30 januari bracht men naast muziek ook ludieke voordrachten. In augustus 1910 werd Jos Rijken uit Gestel als instructeur aangesteld. In oktober 1910 bracht men de beschermvrouwe nogmaals een serenade. Ook de pastoor werdbezocht. Hij verzocht de fanfare dit bezoek ieder jaar met St. Jan te brengen.

Tijdens de kermis van 1912 vereerde de beschermvrouwe de fanfare met een medaille. Op 13 oktober speelde de fanfare bij gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag.

In 1921 ging de fanfare op concours in Breda. De reis werd aanvaard met de vrachtauto van Van Hoof. Tijdens de reis moest men wel 10 keer stoppen omdat de bougies vet sloegen. Op het concours behaalde men de tweede prijs. P. van Hoof ontving voor het beschikbaar stellen van de auto fl.80,00. De tamboer ontving fl.5,00.

In 1923 ging de fanfare wederom op concours in Weert. Nu ging men per bus van de firma Agricola uit Warmerdam. Dit kostte slechts fl.45,00. Maar P. van Hoof reed eveneens met zijn vrachtwagen en hij ontving fl.25,00.

In 1925 overleed de voorzitter van de fanfare, W. Kerkhofs. Hij werd opgevolgd door Franske Willems.

In 1932 bestond de fanfare 25 jaar. Of dit feest is gevierd, blijkt niet uit de stukken. De financiële situatie laat echter over het jubileumjaar een tekort zien van fl.2,67. Het is dus niet waarschijnlijk dat er festiviteiten zijn geweest.

1933-1957

Op 18 augustus 1935 nam de fanfare deel aan het concours te Asten. Men reisde met de autobus van de firma Maas uit Lage Mierde. J. Nieuwenhuizen verzorgde het vervoer van de instrumenten. Op 12 juni 1936 nam men deel aan het concours te Heijthuysen. Het thuisfront werd telefonisch op de hoogte gebracht van het resultaat. De fanfare werd muzikaal onthaald door de fanfare van Vessem, St. Cecilia.

In 1937 werd de fanfare lid van de R.K. Bond van Muziekgezelschappen in het Bisdom Den Bosch, kortweg de Bossche Bond. Deze bond maakte op haar beurt deel uit van de Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland.

Het enige buitenoptreden in 1940 vond plaats bij gelegenheid van de serenade aan de familie Meulenbroeks.

Op 28 februari 1942 werd een serenade gebracht aan het gouden bruidspaar Huykelom-Verbaant. Dit was het eerste en tevens voorlopig het enige optreden van tamboer Jan van de Huygevoort. Men repeteerde nog door tot eind maart van dat jaar. Toen ging de fanfare "onder zeil" in afwachting van betere tijden.

Dat de mensen in 1945 weer behoefte aan muziek hadden moge blijken uit de op 18 februari van dat jaar gehouden kollekte. Deze bracht fl.713,36 op. Het eerste optreden daarna werd gehouden bij gelegenheid van de bevrijdingsfeesten in mei 1945. Natuurlijk gaf de fanfare acte de presence bij gelegenheid van de verjaardag van Koningin Wilhelmina op 1 september 1945.

Op 1 maart 1946 werd door leden van de fanfare bij J. Willems een revue opgevoerd. Er vond tevens een loterij plaats. Wegens het grote succes hiervan werd dit de drie jaren erna herhaald.

Bij gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de fanfare werd in juni 1947 een groot nationaal festival georganiseerd. Dit evenement vond plaats op vier dagen. Op 2 mei 1948 werd een onderling solistenconcours georganiseerd. Tien leden behaalden hierbij een eerste prijs. Op 9 oktober 1949 vond nogmaals een onderling solistenconcours plaats.

Schrok het bestuur van de fanfare in eerste instantie van de bouwbegroting van een Kiosk, later bleek dat de eigen financiële bijdrage van de fanfare meeviel. Zo subsidieerde de gemeente fl.500,00. Tevens schonk ze de dennenboompjes t.b.v. de dakconstructie. De kiosk mocht staan op het tipje gemeentegrond bij de splitsing Vessemseweg en de Hoef mits de onderhoudskosten voor rekening van de fanfare zouden komen.

De 8 eiken boomstammen die het dak moesten dragen werden door particulieren geschonken. De toneelvereniging St. Pancratius betaalde het strooien dak t.w.v. fl.300,00. De uitvoerders Sjaak "de Hollander" Adriaensen, Harrie van Rooy, Janus Beex, Bert van Gompel en de firma Gooskens gaven korting op werkloon en materiaal. Tevens hielpen de leden van de fanfare met de bouw. Tevens werd een kollekte gehouden. Van de totale (netto) bouwkosten behoefde de fanfare uit "eigen zak" slechts fl.2,17 te betalen.

De bouw ving in mei 1950 aan. Bij gelegenheid van het bondsfestival van Kempische muziekgezelschappen op 23 juli 1950 werd het kiosk in gebruik genomen en gepresenteerd.

De kiosk werd vroeger veel gebruikt voor buitenuitvoeringen en repetities.

In maart 1955 werd de voorzittershamer door Franske Willems overgedragen aan Leo van den Borne. Franske Willems werd benoemd tot erevoorzitter.

Op 18 augustus 1956 ging de fanfare op concours te 's-Heerenberg. Daar behaalde men de eerste prijs. Bij deze gelegenheid ontving zij van o.a. de drumband fl.10,00.

NB. Dit is de eerste gelegenheid waarbij de drumband wordt vernoemd.

Augustus 1957 was in Hoogeloon een feestelijke maand. Gilde St. Sebastiaan vierde op 10 en 11 augustus haar 350 jarig bestaan, terwijl op 15, 17 en 18 augustus de fanfare haar gouden bestaansfeest vierde. Wat voor die tijd bijzonder was, is dat er film en geluidsopnamen werden gemaakt door de KRO. Deze werden door de Hoogeloonse bevolking op donderdagavond massaal bekeken. Hiertoe waren toestellen geplaatst in de consumptie- en danstent.