Mark Pijnenburg en Nard van den Berk benoemd tot Lid van Verdienste

Mark Pijnenburg en Nard van den Berk benoemd tot Lid van Verdienste

Tijdens de jaarvergadering op woensdag 9 juni zijn Mark Pijnenburg en Nard van den Berk, na het vervullen van diverse bestuursfuncties voor respectievelijk 5 jaar en 15 jaar, afgetreden als bestuursleden van Fanfare Wilhelmina.

Mark is vanaf 1988 lid van de vereniging en tevens actief muzikant in het fanfareorkest. In de jaarvergadering van 25 mei 2016 werd hij gekozen als bestuurslid. Zijn lijst van vervulde taken begint echter al ruim voor die tijd.

Als één van de initiatiefnemers is hij van 1997 tot en met 2009 lid geweest van de Dweildagcommissie, waarvan voorzitter vanaf 2008. In 2000 is hij toegetreden tot de muziekcommissie, waarvan hij sinds 2016 voorzitter is geweest. In 2007 was Mark lid van de jubileumcommissie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging. Daarnaast was hij vanaf 2013 medeorganisator van de jaarlijkse feestavond/familiedag en vanaf 2018 zorgde hij ervoor dat om en om jaarlijks de feestavond of de familiedag werd georganiseerd. Op het moment Mark toetrad tot het bestuur werd hij tevens vice-voorzitter, welke functie hij ook in een actievere rol heeft vervuld na het aftreden van Fried van Beers in 2020.

Nard is vanaf 1987 lid van de vereniging en tevens actief muzikant in het fanfareorkest. In de jaarvergadering van 15 mei 2006 werd hij gekozen als bestuurslid.

Er werd bij voorrang gezocht naar een actief muzikant om een stevige band tussen leden en bestuur te behouden. Nard was toen al betrokken bij de organisatie van het carnavalsconcert en het updaten van de instrumentenlijst. In het verlengde hiervan werd hij lid van de carnavalscommissie (tot 2010) en medebeheerder van het instrumentarium. Tevens werd hij voorzitter van de muziekcommissie. In 2013 kreeg hij de coördinatiefunctie toebedeeld voor het instrumentarium. Hij nam het initiatief voor het opstellen van een instrumentenplan, dat de basis vormt voor het aanvragen van aankoopsubsidies. Ook werd hij verantwoordelijk voor het beheer van de fanfarematerialen (incl. podiumwagen). In 2016 kreeg hij de nieuwe taken agendabeheer website, verzorgen ledenmail en opstellen jaarverslag. Hij zag af van het voorzitterschap van de muziekcommissie en bleef nog tot medio 2018 lid van deze commissie, toen hij de secretariaatsfunctie in het bestuur op zich nam.

Nard was in 2013 mede-initiator van de brainstormsessies over ledenwerving en droeg ook zijn steentje bij in het opleidingsplan voor leerlingen. In 2016 en 2018 had hij een belangrijk aandeel in de groepsgesprekken voor de fanfareleden met als uiteindelijk doel tot een breed gedragen toekomstvisie voor onze vereniging te komen.

Kortom: twee zeer gewaardeerde (bestuurs)leden met een lange staat van dienst en een warm (fanfare)hart. Vanwege deze lange staat van dienst zijn zowel Mark als Nard benoemd tot Lid van Verdienste van Fanfare Wilhelmina.

Ga terug